AÖF Sınav Tarihleri 2014-2015

Aöf sınav tarihleri 2014-2015 güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav final ne zaman. Açıköğretim Fakültesi 2014 sınav takvimini açıkladı ve sınavların ne zaman başlayacağı belli oldu.

İşletme, adalet, ilahiyat, kamu yönetimi, maliye kısacası tüm bölümlerin ilk sınavı güz dönemi ara sınav 6-7 Aralık 2014 ile başlayacaktır diğer sınavlar ise 2015 yılında yapılacaktır. En son olarak ter ders sınavı 12 Temmuz 2015 Pazar günü olacaktır.

Anadolu Üniversitesinin duyurduğu resmi aöf sınav takvimi bu şekildedir. 2014-2015 eğitim yılı için çıkmış sınav soruları, kısa özetler, ders notları ve ders kitabı gibi yardımcı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

SINAV TÜRÜ TARİH
Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2014
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Ocak 2015
Bahar Dönemi Ara Sınavı 25-26 Nisan 2015
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 6-7 Haziran 2015
2014-2015 Tek Ders Sınavı 12 Temmuz 2015

Açıköğretim Yatay Geçiş 2014-2015 Başvuru Tarihi

2014-2015 yılı için Açıköğretim Fakültesine yatay geçiş kayıt başvuru tarihi ve sizden istenilen gerekli evraklar nelerdir hakkında aöf yatay geçiş başvurusu için Anadolu Üniversitesi bir açıklama yayınlamıştır.

Konu ile ilgili açıklamada, merkezi yerleştirme puanına göre 30 Ağustos 2014 tarihine kadar, Kurum içi yatay geçiş ile 5 Eylül 2014 tarihine kadar aşağıdaki duyuruda belirtilen belgeleri fakülteye göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Açıköğretim Fakültesinin hazırladığı bu açıklamayı okuyunuz. Öğrenci hizmetleri ile ilgili sorunlarınız için 444 10 26 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Aöf yatay geçiş şartları nelerdir, nasıl yapılır ile ilgili diğer konularımızı okuyabilirsiniz.
Adalet Bakanlığı 2014 Zabıt Katibi Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı 2014 Zabıt Katibi Alımı İlanı

2014 adalet bakanlığı zabıt katibi alımı, adalet bakanlığı 2014 havuz tayinleri ne zaman açıklanacak.

1) Adlî yargıda çalıştırılmak üzere;
EK–1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–12 dereceli kadrolara açıktan atama suretiyle toplam770 kadrolu zabıt kâtibi,
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 4 Temmuz 2014 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-2012) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,(01.01.1977 ve sonrası doğumlu olanlar)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

3) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek–1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.
Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Halen sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar bu sınava (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2012 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.

4) Başvuru tarihi:
Başvurular 30 Haziran 2014 Pazartesi günü başlayıp, 4 Temmuz 2014 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınav yeri:
Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

6) Uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi:
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

7) Uygulamalı sınav tarihi ve saati:
13 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:
Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

9) Sözlü sınav tarihi ve saati:
20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

10) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),
c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),
d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,
e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12’nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

11) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını gösteren EK-1liste aşağıda gösterilmiştir.

EK-1: Sınavı yapacak adalet komisyonları ve sınav izni verilen yerler

EK-2: Başvuru Formu
AÖF de 7. Yılını Dolduranların Askerlik Durumu

AÖF de 7. Yılını Dolduranların Askerlik Durumu

2014-2015 aöf 7 yıl sınırı askerlik tecil durumu herkesin aklına takılan bir konudur. Bizde açıköğretim 7 yıl öğretim süresi hakkında bilgi verelim dedik.

Öncelikle İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlayarak lisans 7 yıl önlisans öğrencileri 4 yıl süre ile öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler, bu hakkı kullanmış sayılırlar. Bu sürelerin bitiminden sonra, kayıt yeniletenler sınavlara katılabilirler, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Özetle; Kayıt tarihinden itibaren 7.yılınızdaysanız bu 3.sınıf olabilir veya 4.sınıf bu durumda eğitiminiz devam eder fakat öğrencilik haklarından yararlanamazsınız. Bu askerlik tecilini veya başka bir durumu etkilemez.

Ayrıca kısa dönem askerlik ve aöf askerlik tecili için ilgili başlıktaki konumuzu okuyabilirsiniz. Yorumlara da bakarak benzer durumda iseniz bunlardan bilgilenebilirsiniz.

2014 AÖF Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yenileme İşlemleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2014 açıköğretim kayıt tarihleri, Açıköğretim Fakültesi Kayıt İşlemleri, Aöf kayıtları için istenen belgeler, 2014 ÖSYM sonuçlarına göre açıköğretim kayıtları ne zaman yapılacak, 2014 açıköğretim kayıtları, Yerleştirme sonucuna göre açıköğretim kayıtları, Açıköğretim 2014 kayıt tarihleri, 2014 Aöf Kayıtları, Açıköğretim kayıt evrakları nelerdir hakkında detaylı bilgiler.

2014 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümlerine yerleşen öğrencilerin aöf kayıt işlemleri Eylül ayı içerisinde yapılacaktır. Açıköğretim bölümlerini kazananların kayıtlarının nasıl yapılacağı, kayıt için hangi evrakların isteneceği ve ödenecek harç miktarlarını aşağıdan görebilirsiniz arkadaşlar.

Açıköğretim 2014 Kayıt Tarihleri
- ÖSYM 2014 Tercih Sonuçlarına göre açıköğretim bölümlerine ilk defa kayıt olacaklar;
- AYÖS ile aöf‘ye kayıt olacaklar;
- 6111 sayılı Kanun Kapsamında ( AF Kapsamında ) aöf‘ye kayıt olacaklar;

Aöf 2014 Kayıt İşlemleri 1 Eylül başlayacak ve 12 Eylül günü sona erecektir. Bu süre internetten ön kayıt ve evrakların aöf bürosuna teslimi tanınmış kesin süredir. Ön kayıt ve evrak teslimi için ayrı ayrı süre verilmemektedir. Kayıt tarihleri uzatılmamaktadır.

- Yatay geçişle aöf‘ye kayıt olacaklar; 15-17 Eylül tarihlerinde işlemlerini yaptıracaklardır.

- Ek yerleştirme ile aöf’ye kayıt olacaklar;
- Lisans tamamlama ile kayıt olacaklar;
- Sınavsız İkinci Üniversite ile aöf‘ye kayıt olacaklar;
- Dikey Geçişle Kapsamında Aöf bölümlerinin 3. sınıfına sınavsız kayıt olacaklar;
- 6111 sayılı Kanun Kapsamında ( AF Kapsamında ) aöf‘ye kayıt olacaklar;

İçin 2014 açıköğretim kayıt işlemleri 29 Eylül başlayacak ve 17 Ekim günü sona erecektir. Bu süre internetten ön kayıt ve evrakların aöf bürosuna teslimi tanınmış kesin süredir. Ön kayıt ve evrak teslimi için ayrı ayrı süre verilmemektedir. Kayıt tarihleri uzatılmamaktadır.

Açıköğretim 2014 Kayıt İşlemleri;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Aöf kayıt işlemleri her yıl olduğu gibi bu yılda iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

- Aöf Kayıtları İçin Birinci Aşama internet üzerinden ön kayıt, kayit.anadolu.edu.tr web adresinden kayıt türünüzün seçilerek istenilen bilgilerin girilmesi ve onaylanarak çıktıların alınması şeklinde gerçekleşmektedir. ( Kayıt Sayfasına BURADAN ulaşabilirsiniz. Sayfa kayıt tarihleri içinde aktif olacaktır. )

- Kayıtlarda İkinci aşama ise, Bankaya öğrenim gideri yani 2014 açıköğretim harç ücretlerinin ödenmesi ve Aöf bürosuna giderek Üniversitenin bizden istediği evrakların teslimi ile gerçekleşecek ve kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.

2014 Açıköğretim Kayıtlarında İstenen Belgeler;
1. İnternet Başvuru Belgesi ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
2. Fotoğraflı-İmzalı Form ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
3. Öğrenci Bilgi Formu( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
4. Öğrenim Belgesi ( Lise Diplomanız veya Öğrenim Yazısı ) ( Diplomanız yok veya kayıp ise mezun olduğunuz okuldan diplomanız yerine geçecek okulun kaşesi ve belgeyi verenin imzasının olduğu belge. ) ( Diplomanız okuduğunuz okulda ise, o okulda okuduğunuza yani öğrenci olduğunuzu belirten okulun kaşesi ve imzası olan belge ( İkinci üniversite olarak okuyorsanız bunu kullanabilirsiniz. )
5. Fotoğraf ( 4 ad.) ( Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır, başörtülü resimler kabul edilmektedir. )

MYO ve Önlisans Mezunu Olup ta Dikey Geçişle Kayıt Hakkı ile; açıköğretim lisans bölümlerinden İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği gibi bölümlerin istediğiniz birisinin 3.sınıfına sınavsız olarak direk kayıt yaptırabilirler.

2014 Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları;
Herhangi bir üniversitenin örgün veya açıköğretim bölümünde öğrenci iseniz ya da mezun olduysanız hiç bir sınava girmeden, kontenjan sınırı olmadan istediğiniz bir aöf bölümünün 1.sınıfına direk kayıt olma hakkınız var.

2014-2015 Açıköğretim Harç Ücretleri;
- 2013-2014 eğitim yılında aöf harçları dönemlik 205tl idi. Bu yıl cüzi bir artışın olacağını ve tahmini olarak 225tl civarı bir ödeme yapılacağını öngörmekteyim.

Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri nasıl yapılacağına dair daha detaylı bilgiyi Üniversitenin yayınladığı 2014 kılavuzundan bulabilirsiniz.

Açıköğretim Çağrı Merkezi Hizmetleri 2.Sınıf Dersleri

Açıköğretim çağrı merkezi hizmetleri bölümü dersleri 2 sınıf , Aöf 2 yıllık çağrı merkezi hizmetleri dersleri olarak 2 sınıfta sorumlu olunan 3.yarıyıl ve 4.yarıyıl ders ile kredilerin listesidir.

Güz dönemi ve bahar dönemi olarak 2 ayrı yarıyılda bu dersleri vereceksiniz. Ara sınav ve final sınavlarında bu derslerin hepsinden sorumlu olacaksınız. Size yardımcı olacak ders kitaplarını PDF olarak e-öğrenme sayfasından indirebilir, çıkmış sınav soruları ve ders notları ile sınavlarınıza çalışabilirsiniz.

3. Yarıyıl Dersleri Güz Dönemi
KODU ​DERS ADI ​KREDİ
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 3,00
ÇMH203U ÇAĞRI MERKEZİNDE HİZMET 4,00
ÇMH201U ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ 1 4,00
İLT207U İKNA EDİCİ İLETİŞİM 4,00
İST201U İSTATİSTİK 1 4,00
İLT203U KURUMSAL İLETİŞİM 4,00
PZL209U TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 4,00
TÜR201U TÜRK DİLİ 1 3,00
4. Yarıyıl Dersleri Bahar Dönemi
KODU ​DERS ADI ​KREDİ
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 3,00
ÇMH208U ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 4,00
ÇMH202U ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ 2 4,00
ÇMH204U İŞ VE YAŞAMDA MOTİVASYON 4,00
İST202U İSTATİSTİK 2 4,00
ÇMH206U SATIŞ YONETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ 4,00
SOS206U SOSYAL MEDYA 4,00
TÜR202U TÜRK DİLİ 2 3,00

AÖF Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü 1.Sınıf Dersleri

Aöf çağrı merkezi hizmetleri bölümü dersleri, Açıköğretim 2 yıllık çağrı merkezi hizmetleri dersleri olarak 1 sınıfta sorumlu olunan 1.yarıyıl ve 2.yarıyıl ders ile kredilerin listesidir.

Güz dönemi ve bahar dönemi olarak 2 ayrı yarıyılda bu dersleri vereceksiniz. Ara sınav ve final sınavlarında bu derslerin hepsinden sorumlu olacaksınız. Size yardımcı olacak ders kitaplarını PDF olarak e-öğrenme sayfasından indirebilir, çıkmış sınav soruları ve ders notları ile sınavlarınıza çalışabilirsiniz.

1. Yarıyıl Dersleri - Güz dönemi
KODU ​DERS ADI ​KREDİ
ALM101U ALMANCA 1 3,00
İLT101U BİREYLER ARASI İLETİŞİM 4,00
ÇMH101U ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ 1 4,00
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ 1 4,00
FRA101U FRANSIZCA 1 3,00
İNG101U İNGİLİZCE 1 3,00
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ 5,00
MAT105U MATEMATİK 1 4,00
İŞL103U STRATEJİK YÖNETİM 4,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1 3,00
2. Yarıyıl Dersleri - Bahar dönemi
KODU ​DERS ADI ​KREDİ
ALM102U ALMANCA 2 3,00
ÇMH102U ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ 2 4,00
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 4,00
FRA102U FRANSIZCA 2 3,00
İNG102U İNGİLİZCE 2 3,00
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI 5,00
MAT106U MATEMATİK 2 4,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 3,00
ÇMH104U TOPLANTI VE SUNU TEKNİKLERİ 4,00
İLT102U YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 4,00

AÖF Sınavsız Dikey Geçiş

Aöf sınavsız geçiş nasıl yapılır, açıköğretim fakültesi sınavsız geçiş bölümleri 2014 2015.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerine sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptırabilirler. Aöf sınavsız dikey geçiş bölümleri 2014-2015 konusundan veya yayınlanan kılavuza bakabilirsiniz.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girme şartı bulunmamaktadır.

Önlisans mezunları Dikey Geçiş kapsamında mezuniyet alanlarına göre açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 5. yarıyılına doğrudan veya 5. yarıyılına fark dersler alarak kayıt için başvurabilirler.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki lisans bölümlerine Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adayların işlemleri “İnternet Başvuru” ve “AÖF Bürolarından Kayıt” olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecektir.

Her yeni eğitim döneminde belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini yapabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl güncel başvuru kılavuzu yayınlamaktadır. Diğer konumuzda olan açıköğretim sınavsız geçiş nasıl yapılır hakkında bilgi alabilirsiniz.


Bu blog AÖF öğrencilerine yardım amaçlı soruları sunmaktadır. Telif Hakkı içeren herhangi bir kitapçık ya da Aöf yayını barındırmamaktayız. Soruları bilgisayarınıza indirdikten 24 saat içerisinde siliniz.